Activiteiten

Jaarlijks worden er voor leden diverse activiteiten georganiseerd.

* Openingsdag vliegvis seizoen

* Onderlinge wedstrijden

* Vissen in Achterhoekse beken

* Roofvis of karper vangen met de vliegvishengel

* Deelname aan landelijke wedstrijden

* Oudejaars vissen

* Bezoek vliegvisbeurzenActiviteiten en Clubavonden


CORONA

Aan de leden van vliegvisvereniging Heelweg,

Zoals dinsdag 13 oktober j.l. bekend is gemaakt in de persconferentie van de landelijke overheid zijn de maatregelen m.b.t. het terugdringen van Corona verscherpt. Op basis van deze maatregelen handhaven wij de afgelasting van alle verenigingsactiviteiten in de maanden oktober en november van dit jaar. Dit betekent onder andere, zoals reeds in een eerdere mail is gecommuniceerd, dat de snoek-/streamerdag van 15 november in Groenlo is geannuleerd.
Blijf voorzichtig met eventuele zelf afgesproken gezamenlijke visactiviteiten en houdt de eigen gezondheid en die van anderen scherp in het vizier.
we wensen alle leden en hun dierbaren een goede gezondheid en hopen op betere tijden.

Namens het bestuur van

vliegvisvereniging Heelweg,

Jeroen Traas (secretaris).


Datums activiteiten en clubavonden 2019-2020.

Alle avonden beginnen om half 8 en vinden plaats in de kantine van Visdorado "de Kool"  

11 Maart Bindavond (thema voorjaars nimfen)
25 Maart Algemene Leden Vergadering Vervalt
08 April Bindavond (thema "Binden voor de Outhre")Vervalt
22 April Bindavond (thema "Binden voor de Outhre")Vervalt

Juli en augustus zijn er geen clubavondenBestuurswissel Vliegvis Vereniging Heelweg


Vanwege de Coronacrisis werd de algemene ledenvergadering (A.L.V.) van V. V. V. Heelweg dit jaar uitgesteld tot september en heeft deze in aangepaste vorm (namelijk middels schriftelijke consultatie van de leden via e-mail) plaatsgevonden.

Op agendapunt 6 stond de bestuurswisseling.

Er hadden zich in de periode vóór de A.L.V. geen tegenkandidaten gemeld voor de diverse bestuursfuncties en alle leden die via de mail hebben gereageerd hebben aangegeven akkoord te zijn met de voorgestelde wisselingen. Daarmee zijn de volgende wisselingen per 1 oktober 2020 een feit geworden:

● Het aanstellen van Gert Vermeer (thans penningmeester) als voorzitter

● Het aanstellen van Jeroen Traas (thans voorzitter) als secretaris

● Het aanstellen van Gerald de Graaf als penningmeester

● Het aftreden van Jan Hoks als secretaris met dank voor bewezen diensten

● Het aftreden van Jan Leferink als permanente vertegenwoordiger vanuit de

activiteitencommissie met dank voor bewezen diensten


Camp Kyllburg Pure Camping nieuwe sponsor VVV Heelweg

Zin in kamperen? Camp Kyllburg

In het hart van de Eifel en midden in de groene natuur bevindt zich Camp Kyllburg.


Camp Kyllburg is een familie camping gelegen aan twee zijden van rivier de Kyll & doormiddel van een voetgangersbrug zijn de twee zijden met elkaar verbonden. Prachtig gelegen, temidden van de heuvels, in de Duitse Eifel.

Bent u op zoek naar een sportief uitje, weekendje (vlieg)vissen, groepsveld of familie vakantie? Kom bij ons kamperen!

Voor meer informatie over Camp Kyllburg            Camp Kyllburg


Gevolgen droge zomer 2018 voor de beken in de Achterhoek.
Vliegvis vereniging Heelweg heeft Jeroen Beuseker uitgenodigd, hij bespreekt het waterbeheer van de beken in de Achterhoek tijdens en na de droge zomer van 2018.
Jeroen neemt je mee in zijn verhaal aan de hand van de navolgende punten:
    •     Hoe extreem was de droogte? ...gaat dit vaker optreden?
    •     Wat zijn de gevolgen geweest? ...en waar staan we nu?
    •     Wat kan het waterschap hier tegen doen? Wat is er gedaan? ...en wat is hier mee bereikt?
    •     Waar kan het beter? ....geeft de droogte aanleiding om watersystemen anders in te richten?

Woensdag avond 24 april om 20.00 uur op de deel van Visdorado de Kool Molenweg 4, 7055AX Heelweg.

Iedereen die dit interesseert is van harte welkom bij de vliegvissers uit de Achterhoek, toegang gratis.

De afgelopen zomer is droog en warm geweest waarbij diverse klimatologische records zijn gebroken. Dit heeft geleid tot problemen in het waterbeheer, waaronder het droogvallen van beken in de Achterhoek.
Met man en macht (samenwerking H.S.F., waterschap Rijn en IJssel en burgers) is geprobeerd zoveel mogelijk vissen te redden, maar dit is maar gedeeltelijk gelukt.
De visstand in de Achterhoek heeft een enorme klap gehad.
Namens ingenieursbureau Arcadis heeft Jeroen Beuseker de droogte geëvalueerd voor diverse oostelijke waterschappen, waaronder Rijn en IJssel. Beoordeeld is hoe extreem de situatie was, wat er gedaan is om knelpunten te verhelpen, hoe dit is bevallen en wat er richting toekomst anders kan. Jeroen heeft daarnaast als projectleider meer dan 15 jaar ervaring met beekherstelprojecten, waaronder in de Achterhoek voor de Baakse Beek, Berkel, Veengoot, Groenlose Slinge en Boven Slinge.
Vismigratievoorzieningen zijn daarbij een vast onderdeel. Hierdoor heeft hij een uitstekend beeld van de wijze waarop de watersystemen in de Achterhoek worden ontworpen en hoe zich dit tot de visstand verhoudt (overlevingskansen en her migratie), maar ook waar hiaten aan het licht zijn gekomen.

    

Foto's: Jan Leferink


Vliegvissen leren tijdens de ‘Koolvlieg’

Drie vliegvisclubs uit de regio Nijmegen – Arnhem, VVC Last Hope, VVC De Kokerjuffer en VVC Heelweg, hebben de handen ineen geslagen voor een tweedaags evenement bij Visdorado De Kool in Heelweg waarbij je als nieuwkomer een kunstvliegje kunt leren binden, de eerste worpen leert maken met de vliegenhengel en wellicht je eerste forel of andere vissoort met de vlieg zult vangen.

In het weekend van 6 en 7 april 2019 wordt er een internationale vliegviswedstrijd gehouden op twee van de plassen van Visdorado De Kool, die georganiseerd wordt door Semih Egemen van Fasna Fly Fishing. De drie vliegvisclubs willen deze gelegenheid graag gebruiken om meer bekendheid te geven aan het vissen met de vliegenhengel, met name aan de jeugd in de regio.


*Jaarlijks wordt er begin april een grote vliegviswedstrijd gehouden bij De Kool.

Bij het vliegvissen wordt er gevist met een imitatie van een insect of een kleine vis, de kunstvlieg; deze kunstvliegen zijn te koop in veel hengelsportzaken, maar het mooiste is om ze zelf te vervaardigen. Omdat een kunstvlieg nauwelijks gewicht heeft, wordt er gebruik gemaakt van een vliegenlijn die een gram of tien, vijftien weegt over de eerste tien meter. De vliegenlijnen zijn doorgaans drijvend uitgevoerd, maar er zijn ook zinkende uitvoeringen beschikbaar wanneer er op een grotere diepte gevist moet worden. Aan de dunne punt van de vliegenlijn komt een onderlijn, de ‘leader’, die ook een verloop heeft van dik naar dun en aan de dunne leaderpunt wordt de kunstvlieg geknoopt. Door het verloop in de vliegenlijn en de leader, en gebruik makend van een speciale werptechniek waarbij de lijn in de lucht op lengte gebracht wordt, zijn afstanden van vijftien tot vijfentwintig meter zonder meer haalbaar. Zolang een water voldoende helder is, kan er met de kunstvlieg op alle in Nederland voorkomende vissoorten gevist worden. Voor het vissen op roofvis (baars, snoekbaars en snoek, langs de kust ook fint, makreel en zeebaars) worden daarbij grotere kunstvliegen, streamers genaamd, ingezet.


* Vliegbinden is leuk om te leren en te doen, een hobby binnen een hobby.

Tijdens de ‘Koolvlieg’ kun je op de deel van De Kool onder begeleiding van instructeurs van de drie vliegvisclubs je eerste kunstvliegje leren binden. Vliegbindklemmen, gereedschappen en materiaal liggen hiervoor klaar.

*Op De Kool zijn mooie forellen te vangen.

Op het grasveld bij de vliegvisplas is een werpbaan uitgezet waar je, wederom onder begeleiding, kunt leren werpen met de vliegenhengel. Vijver 2 is tenslotte op beide dagen gereserveerd om te proberen met de kunstvlieg een forel of andere vissoort te verleiden. De vliegenhengels, vliegenreels, lijnen, leaders en kunstvliegen staan eveneens ter beschikking voor de bezoekers van de Koolvlieg. Voorafgaand aan de internationale vliegviswedstrijd op zondag wordt er op zaterdag al volop getraind door de deelnemers. Je hebt dus alle gelegenheid om op 6 en 7 april ervaren vliegvissers aan het werk te zien, bij het werpen maar ook bij het inzetten van verschillende vismethodes die met de vliegenhengel mogelijk zijn.


*De jeugd heeft de toekomst en met het vliegvissen een hobby voor het leven.

Visdorado De Kool is gevestigd aan de Molenweg 4,7055 AX Heelweg, website: www.de-kool.nl.

Fliegenfischen lernen während der „Koolvlieg"

Drei Vereine aus der Region Nimwegen, Arnheim und Achterhoek, VVC De Kokerjuffer, VVC Last Hope und VVV Heelweg haben sich zu einer zweitägigen Veranstaltung am Visdorado De Kool in Heelweg zusammengetan, bei der man als Neuling lernt eine Kunstfliege zu binden, den ersten Wurf mit der Fliegenrute zu machen und vielleicht die ersten Forellen oder eine andere Fischart mit einer Fliege fangen kann.


*Jährlich wird Anfang April ein großer Fliegenfischer-Wettkampf bei De Kool veranstaltet.

Am Wochenende des 6. und 7. April 2019 gibt es einen internationalen Fliegenfischer- Wettbewerb auf zwei Seen von Visdorado de Kool, organisiert von Semih Egemen von Fasna Fly Fishing. Die drei Fliegenfischervereine möchten diese Gelegenheit nutzen, um das Fischen mit der Fliegenrute insbesondere bei der Jugend in der Region zu fördern.
Beim Fliegenfischen wird mit einer Imitation eines Insektes oder eines kleinen Fisches geangelt. Diese Kunstfliege kann man in vielen Angelgeschäften kaufen, aber das Beste ist, sie selbst herzustellen. Da eine Kunstfliege kaum Gewicht hat, verwendet man eine Fliegenschnur mit einem Gewicht von zehn bis fünfzehn Gramm über die ersten zehn Meter Schnur. Die Fliegenschnüre sind in der Regel schwimmend, aber es gibt auch sinkende Schnüre wenn in größerer Tiefe geangelt werden muss. An das dünne Ende der Fliegenschnur kommt ein Vorfach. Der „Leader" hat eine Verjüngung von dick zu dünn und am dünnen Ende wird die Kunstfliege verknotet.

Durch die Neigung der Fliegenschnur und des Leaders und mit einer speziellen Wurftechnik, bei der die Schnur in der Luft auf Länge gebracht wird, sind Entfernungen von fünfzehn bis fünfundzwanzig Meter ohne weiteres erreichbar. Wenn das Wasser ausreichend klar ist, kann mit der Kunstfliege auf alle in den Niederlanden vorkommenden Fische geangelt werden. Für den Fang von Raubfischen (Barsch, Zander und Hecht, entlang der Küste auch Finte, Makrele und Seebarsch) werden größere Kunstfliegen, „Streamer“ genannt, eingesetzt.

*Fliegenbinden ist leicht zu lernen und macht Spaß, ein Hobby innerhalb des Hobbys.

Während der „Koolvlieg" können Sie in der Kantine von De Kool unter Anleitung von Ausbildern der drei Fliegenfischervereine Ihre erste Kunstfliege binden. Bindestöcke, Werkzeuge und Material stehen für Sie bereit.

*Auf De Kool können schöne Forellen gefangen werden.

Auf dem Rasen am Fliegenfischteich besteht die Möglichkeit, das Werfen mit der Fliegenrute zu erlernen. Teich 2 ist an beiden Tagen reserviert um mit der Fliegenrute eine Forelle oder eine andere Fischart zu angeln. Auch hier werden sie von erfahrenen Fliegenfischern begleitet. Die Angelruten, Fliegenrollen, Fliegenschnüre, Leader und Kunstfliegen stehen den Besuchern der „Koolvlieg“ zu Verfügung. Für den internationalen Fliegenfischer-Wettbewerb am Sonntag werden die Teilnehmer bereits am Samstag das Wasser erkunden. Sie haben also am 6. und 7. April viele Gelegenheiten erfahrenen Fischern nicht nur beim Werfen zuzusehen, sondern auch bei der Verwendung von verschiedenen Fangmethoden, die mit der Fliegenrute möglich sind.*Der Jugend gehört sie Zukunft. Sie hat mit dem Fliegenfischen ein Hobby fürs Leben.

Visdorado De Kool is gevestigd aan de Molenweg 4,7055 AX Heelweg, website: www.de-kool.nl.


Achterhoek Vliegvis Special.


Woensdagavond 12 sept. 2018 waren een groot aantal leden van Vliegvis Vereniging Heelweg

present bij de eerste clubavond van het seizoen. Deze avond stond in het teken van de uitreiking van de Achterhoek Special, eennaslagwerk over het vliegvissen in de Achterhoekse beken, dat in samenwerking met leden van Last Hope tot stand is gekomen en is exclusief voor (nieuwe) leden van beide verenigingen.A&M Fishing Tackle


De product precentatie van A&M Fishing Tackle (http://www.amfishingtackle.com/) uit Oldenzaal bij Visdorado "de Kool" was en groot succes en voor herhaling vatbaar.


Tegenbosch Juridisch Advies nieuwe sponsor VVV Heelweg

Tegenbosch Juridisch AdviesDe Montage Centrale

Vliegvisvereniging Heelweg bedankt De Montage Centrale voor haar financiële bijdrage om het vliegvissen in de Achterhoek te steunen.


Voornvissen in de Achterhoekse beken.

Zaterdag 23 mei zijn we wezen voornvissen in de Achterhoekse beken. Voor een verslag van Peter Bosma verwijs ik u naar het tabblad  "Verhalen"
Eco Groen, Smuldier diervoeding en A&M Fly Fishing

Namens de leden van Vliegvisvereniging Heelweg bedanken we Alles voor uw vloeren, ECO Groen, Smuldier diervoeding en A&M Fly Fishing en voor hun financiële bijdrage om het vliegvissen in de Achterhoek te steunen.


https://www.allesvooruwvloer.nl/

   


GESLOTEN TIJDEN VOOR SPORTVISSERS: ZO ZIT HET!


In het voorjaar hebben sportvissers te maken met twee gesloten periodes: een gesloten tijd voor vissoorten (=directe terugzetplicht) én eengesloten tijd voor bepaaldeaassoorten.

Vanaf vandaag 1 april geldt de gesloten tijd voor aassoorten. Met name voor de snoek, snoekbaars en baars geeft dit altijd veel vragen omdat de gesloten tijden niet gelijk lopen. Hieronder leest u hoe het zit.

Link:  www.sportvisserijnederland.nl


(c) 2014 Vliegvis Vereniging Heelweg